Temperature Chart for Major Cites
GOV.cn Thursday, August 25, 2005
City Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Beijing -4.6 -2.2 4.5 13.1 19.8 24 25.8 24.4 19.4 12.4 4.1 -2.7
Shanghai 3.2 4.6 8.3 14 18.8 23.3 27.8 27.7 23.6 18 12.3 6.2
Xian -1 2.1 8.1 14.1 19.1 25.2 26.6 25.5 19.4 13.7 6.6 0.7
Chongqing 7.5 9.5 14.1 18.8 22.1 25.2 28.6 28.5 23.8 18.6 13.9 9.5
Wuhan 3 5 10 16.1 21.3 25.7 28.8 28.2 23.3 17.5 11.1 5.4
Chengdu 5.5 7.5 12.1 17 20.9 23.7 25.6 25.1 21.2 16.8 11.9 7.3
Qiangdao -1.2 0.1 4.5 10.2 15.7 20 23.9 25.1 21.4 15.9 8.8 2
Guangzhou 13.3 14.4 17.9 21.9 25.6 27.2 28.4 28.1 26.9 23.7 19.4 15.2
Lhasa -2.3 1.1 4.5 8.3 12.3 15.4 15.1 14.3 12.7 8.2 2.3 -1.7
Kunming 7.7 9.6 13 16.5 19.1 19.5 19.8 19.1 17.5 14.9 11.3 8.2
Guilin 7.9 9.1 13.2 18.4 23 26.2 28.3 27.7 25.6 20.7 15.1 10.2
 
Editor: Chen Feng
Source: CTSHO.com