Chairman:
Wu Bangguo
Vice-Chairpersons:
Wang Zhaoguo
Lu Yongxiang
Uyunqimg
Han Qide
Hua Jianmin
Chen Zhili
Zhou Tienong
Li Jianguo
Ismail Tiliwaldi
Jiang Shusheng
Chen Changzhi
Yan Junqi
Sang Guowei
Secretary-general:
Li Jianguo
 The National People's Congress (NPC) of the People's Republic of China is the highest organ of state power. The Standing Committee of the NPC is the permanent organ of the NPC. The term of office of the NPC and its Standing Committee is five years. The NPC and its Standing Committee are empowered with the rights of legislation, decision, supervision, election and removal.

Major Functions and Rights of the NPC
Local People's Congresses and Their Standing Committees
The Relationship Between the People's Congresses, the State Administrative Organs, the People's Courts and People's Procuratorates
Procedures for Making Proposals and Motions at the NPC
The Organizational Structure of the NPC
The Standing Committee of the NPC
Delegations of the NPC
Deputies to the NPC
 
 Updated: March 15, 2008